VPN กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ย้ายเซิฟเวอร์ใหม่ !

เนื่องจากมีปัญหาเน็ตออกนอกประเทศน้อยมาก อยู่ที่ 10 MB/s

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งทางแอดมินเองก็ได้ย้ายเซิฟเวอร์ใหม่
ไปที่ ไตหวัน [สักพักค่อยย้ายไปสิงค์โปร] Ping อยู่ที่ประมาณ 80-100
ถือว่าไม่มาก  ซึ่ง bandwidth มายังประเทศไทยสูงและ รองรับการใช้งาน
ดาวน์โหลดไฟล์และดู youtube ได้ , เล่นเกมส์ได้

สำหรับใครที่ใช้อยู่ที่ต่างประเทศอยากใช้เชื่อมเล่นเกมส์มาประเทศไทย
สามารถใช้ตัวนี้ได้ฟรีครับผม